Slideshow

Voorbeeldprojecten

Van kanswijk tot landelijk voorbeeldproject
AdProm werkt op innovatieve wijze aan de herstructureringsopgave in de stedelijke vernieuwing; zoals in de wijken Heuvel en Noordoost in Breda en het pleinenproject Breda-Tilburg. Jaarlijks kende het ministerie van VROM een beperkt aantal projecten, waar op vernieuwende wijze wordt gewerkt, een subsidie toe in het kader van de Innovatieve Projecten Stedelijke Vernieuwing (IPSV). Beide Bredase projecten kregen binnen de IPSV landelijke erkenning.

Subsidie Heuvel Breda
De wijk Heuvel ontving in 2002 van het ministerie van VROM een subsidie van € 2,5 miljoen in het kader van IPSV. VROM en VWS hebben Heuvel aangewezen als een van de vijf voorbeeldwijken op het gebied van sociale en fysieke wijkontwikkeling.

Subsidie Noordoost Breda
Voor de realisatie van de ‘Woonzorgwelzijnswijk’ heeft Noordoost in 2003 een IPSV-subsidie van € 5 miljoen van VROM ontvangen.

Subsidie BT-pleinengroep
Het project ‘Ruimte om vooruit te komen’, richt zich op de revitalisering van vier buurtpleinen in Breda en Tilburg. Het ministerie van VROM heeft een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld.

Subsidie Samissie/Werk aan de Wijk
Voor de realisatie van de combinatie van nieuwe diensten en stimulering van werkgelegenheid in Breda Noordoost ontving het project Samissie € 1,2 miljoen subsidie uit het Europees Sociaal Fonds Equal. Uit dit project is het dienstenbedrijf Werk aan de Wijk voortgekomen. «